Keynsham Time Capsule Marker Stone

Keynsham Time Capsule Marker Stone

Keynsham Time Capsule Marker Stone

Keynsham Time Capsule Marker Stone